ประวัติ

โรงเรียนสันติศึกษา เป็นโรงเรียนเอกชนมูลนิธิฯ โดยมีชื่อเต็ม “มูลนิธิเพื่อการศึกษาอิสลามเชียงใหม่”ประเภทสามัญ 15(1)ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 7/2ถนนประชาสัมพันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 2 ไร่ 11 ตารางวา โรงเรียนสันติศึกษาได้ก่อตั้งขึ้นโดยคณะบุคคลชาวมุสลิมจีนยูนานจังหวัดเชียงใหม่ ได้มองเห็นความสำคัญของการศึกษาของเยาชนมุสลิมในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งด้านสามัญ ศาสนา ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาเยาวชนมุสลิมต้องเข้าไปศึกษาในโรงเรียนต่างศาสนาและโรงเรียนวัด ซึ่งไม่สะดวกต่อการปฏิบัติศาสนกิจ ด้วยเหตุนี้ ทางคณะผู้ก่อตั้งจึงมีแนวคิดที่จะตั้งโรงเรียนสามัญควบคู่กับการสอนศาสนาเพื่อให้เยาวชนมุสลิมมีความรู้ทั้งด้านสามัญและด้านศาสนา นอกจากนี้ผู้ก่อตั้งได้เล็งเห็นความสำคัญในการให้การศึกษาแก่เด็กที่ยากจนขัดสนและเด็กกำพร้าให้มีโอกาสได้รับการศึกษา เพื่อส่งเ