โรงเรียนสันติศึกษา

คณะผู้บริหาร

วันที่ 17 พ.ย. 2562
นายสมชาย  อภิชัยรักษ์
ผู้รับใบอนุญาต


UploadImage

นายสมศักดิ์  หมอกบุญเรือง
ผู้อำนวยการ 

                               นายธนิต  จุลพันธ์                                                           นายวินัย   แสวงศิริผล

                   ที่ปรึกษาการประกันคุณภาพการศึกษา                                                          ที่ปรึกษาหลักสูตรอิสลามศึกษา