บุคลากร
นายสมชาย อภิชัยรักษ์
ผู้รับใบอนุญาต


UploadImage

นายสมศักดิ์ หมอกบุญเรือง
ผู้อำนวยการนายธนิต จุลพันธ์ นายวินัย แสวงศิริผล

ที่ปรึกษาการประกันคุณภาพการศึกษา ที่ปรึกษาหลักสูตรอิสลามศึกษา