คณะผู้บริหาร

วันที่ 06 ส.ค. 2563
นายสมชาย  อภิชัยรักษ์
ผู้รับใบอนุญาต


นายสมศักดิ์  หมอกบุญเรือง
ผู้อำนวยการ 

                               นายธนิต  จุลพันธ์                                                           นายวินัย   แสวงศิริผล

                   ที่ปรึกษาการประกันคุณภาพการศึกษา                                                          ที่ปรึกษาหลักสูตรอิสลามศึกษา