ครูชั้นประถม-มัธยม

วันที่ 06 ส.ค. 2563

ครูชั้นประถม-มัธยม

นางอัมพิกา มีชัย
หัวหน้าแผนกประถม-มัธยม
ครูวิชาคณิตศาสตร์

                

       น.ส.กิติยา สุขเลี้ยง                   น.ส.คุณันญา เชียงโส                    น.ส.อาซียา ฮะซาเล็ม
      ครูวิชาคณิตศาสตร์                      ครูวิชาภาษาไทย                          ครูประจำชั้น ป.1
                                                                                                 ครูวิชาภาษาไทย