ปฏิทินงานวิชาการ

วันที่ 06 ส.ค. 2563


ปฎิทินปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการและกิจการ โรงเรียนสันติศึกษา

ประจำปีภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ตุลาคม 2562 สัปดาห์ วันที่ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ  
พฤ 23 วันปิยะมหาราช ครูผู้สอน  
29 30 1 2 3 4 5 28 เปิดภาคเรียนที่  2/2562 ครูผู้สอน  
6 7 8 9 10 11 12 21 30 ส่งแผนงานการสอนภาคเรียนที่ 2/62,ใบงาน 3-5 ฝ่ายวิชาการ  
13 14 15 16 17 18 19 21        
20 21 22 23 24 25 26 22        
27 28 29 30 31 1 2          
           
         
พฤศจิกายน 2562   3 ประชุมผู้ปกครองรับผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/62 ฝ่ายวิชาการ  
พฤ 21 4 เริ่มกิจกรรม/โครงการตลอดปีการศึกษา ฝ่ายกิจการนักเรียน  
27 28 29 30 31 1 2 22 4 - 8 สอบ Pre O-net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ฝ่ายวิชาการ  
3 4 5 6 7 8 9 22 4 เรียนพิเศษเสริมช่วงเย็น เวลา 16.15 – 17.15 น. ฝ่ายวิชาการ  
10 11 12 13 14 15 16 23 11เป็นต้นไป เตรียมความพร้อมการสอบ 0-NET ชั้นป.6 และ ม. 3 ฝ่ายวิชาการ  
17 18 19 20 21 22 23 23 14 – 15 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ฝ่ายกิจการนักเรียน  
24 25 26 27 28 29 30  
25
 
25
ส่งไฟล์ข้อสอบวัดความรู้กลางภาคเรียนที่ 2/2562ส่งตารางวิเคราะห์ตามตัวชี้วัดข้อสอบวัดความรู้กลางภาคเรียนที่ 1/2562  
ฝ่ายวิชาการ
 
   
25 25 - 29 นิเทศการสอน ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2562 ฝ่ายวิชาการ  
25 29 ส่งบันทึกหลังการสอน สัปดาห์ที่ 21 - 25 ฝ่ายวิชาการ  
25 29 งานวิจัยในชั้นเรียน(ส่งโครงร่างการวิจัย บทที่ 4) ฝ่ายวิชาการ  
         
ธันวาคม 2562          
พฤ 26 4 กิจกรรมวันพ่อ ฝ่ายกิจการนักเรียน  
1 2 3 4 5 6 7 26 5 หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา(วันพ่อ) ครูผู้สอน  
8 9 10 11 12 13 14 26 2 - 6 นิเทศการสอน ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2562 ฝ่ายวิชาการ  
15 16 17 18 19 20 21 27 10 หยุดวันรัฐธรรมนูญ ครูผู้สอน  
22 23 24 25 26 27 28 27 9 - 13 กรอกคะแนนเก็บระหว่างเรียน(Midterm)ลงโปรแกรม ฝ่ายวิชาการ  
29 30 31 1 2 3 4 28 16 - 20 สอบวัดความรู้กลางภาคเรียนที่ 2/2562 รายวิชาปฏิบัติ ฝ่ายวิชาการ  
  28 16 - 20 ส่งปพ.5 (ตรวจสอบคะแนน) ฝ่ายวิชาการ  
29 23 ส่งข้อสอบซ่อมกลางภาคเรียนที่ 2/2562 ฝ่ายวิชาการ  
29 26 - 27 สอบวัดความรู้กลางภาคเรียนที่ 2/2562 ฝ่ายวิชาการ  
29 27 ส่งบันทึกหลังการสอน สัปดาห์ที่ 26 - 29 ฝ่ายวิชาการ  
30 30 - 31 หยุดสิ้นปี ครูผู้สอน  

 
 

มกราคม 2563 สัปดาห์ วันที่ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
พฤ 1 หยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่ ครูผู้สอน
29 30 31 1 2 3 4 30
-
34
2
-
29
เตรียมความพร้อมการสอบ 0-NET
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3
( ครั้งที่ 2)
 
ฝ่ายวิชาการ
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 30 2 - 3 สอบซ่อมไม่ผ่านเกณฑ์กลางภาคเรียนที่ 2/2562 ครูผู้สอน
26 27 28 29 30 31 1 31 6 ส่งผลคะแนนการสอบซ่อมกลางภาคเรียนที่ 2/2562 ฝ่ายวิชาการ
  31 10 กิจกรรมวันเด็ก ฝ่ายกิจการนักเรียน
32 13 - 14 แจ้งผลการสอบวัดความรู้กลางภาคเรียนที่ 2/2562 ฝ่ายวิชาการ
32 15 สอบ Pre O-net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ฝ่ายวิชาการ
32 16 หยุดวันครู ครูผู้สอน
32 19 กิจกรรมกีฬาสี ฝ่ายกิจการนักเรียน
33 20 - 24 นิเทศการสอน ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562 ฝ่ายวิชาการ
34 27 - 31 นิเทศการสอน ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2562 ฝ่ายวิชาการ
34 31 ส่งบันทึกหลังการสอน สัปดาห์ที่ 30 - 34 ฝ่ายวิชาการ
กุมภาพันธ์ 2563        
พฤ 34 1 สอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 ฝ่ายวิชาการ
26 27 28 29 30 31 1 34 1 - 2 สอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 ฝ่ายวิชาการ
2 3 4 5 6 7 8 35 3 ส่งไฟล์ข้อสอบวัดความรู้ปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ฝ่ายวิชาการ
9 10 11 12 13 14 15 35 3 ส่งตารางวิเคราะห์ตามตัวชี้วัดข้อสอบวัดความรู้ปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ฝ่ายวิชาการ
16 17 18 19 20 21 22 36 10 หยุดวันมาฆบูชา ครูผู้สอน
23 24 25 26 27 28 29 36 11 - 14 สอบประเมินความสามารถด้านการอ่าน ป.1 ฝ่ายวิชาการ
  37 19 เปิดโลกการเรียนรู้ ( Open learning ) ฝ่ายวิชาการ
38 24 - 28 สอบวัดความรู้ปลายภาคเรียนที่ 2/2562 รายวิชาปฏิบัติ ฝ่ายวิชาการ
38 24 - 28 กรอกคะแนนเก็บหลัง Midterm ลงโปรแกรม ฝ่ายวิชาการ
38 28 ส่งบันทึกหลังการสอน สัปดาห์ที่ 35 - 38 ฝ่ายวิชาการ
มีนาคม 2562        
พฤ 39 2 - 3 สอบวัดความรู้ปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ฝ่ายวิชาการ
1 2 3 4 5 6 7 39 4 สอบ NT ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ฝ่ายวิชาการ
8 9 10 11 12 13 14 39 5 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ป.6และ ม.3 ฝ่ายกิจการนักเรียน
15 16 17 18 19 20 21 39 4 - 6 ส่งปพ.5 (ตรวจสอบคะแนน) ฝ่ายวิชาการ
22 23 24 25 26 27 28 39 4 ปิดภาคเรียนที่  2/2562 ฝ่ายวิชาการ
29 30 31 1 2 3 4 40 9 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ฝ่ายวิชาการ
  40 9 - 10 สอบซ่อมไม่ผ่านเกณฑ์ปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ฝ่ายวิชาการ
40 11 ส่งผลคะแนนการสอบซ่อมและข้อสอบสอบซ่อมปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ฝ่ายวิชาการ
40 11 - 13 กรอกคะแนนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้/ทำเอกสารประจำชั้น ฝ่ายวิชาการ
41 16 ส่งวิจัยในชั้นเรียนรูปเล่มที่สมบูรณ์ ครูผู้สอน
41 17 - 20 สรุปโครงการ/กิจกรรมภาคเรียนที่ 1/2562  
  29 รับผลการเรียนภาคเรียนที่ 2/62 ทุกระดับชั้น อ.1 – ม.3 ฝ่ายวิชาการ

หมายเหตุ        ปฎิทินปฏิบัติงานวิชาการและกิจการนักเรียนโรงเรียนสันติศึกษา ปีการศึกษา 2562 อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม