โรงเรียนสันติศึกษา

ปฏิทินงานวิชาการ

วันที่ 17 พ.ย. 2562

ปฎิทินปฏิบัติงาน ฝ่ายวิชาการ
ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

พฤษภาคม 2560 สัปดาห์ วันที่ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
พฤ 31 - 1 ขายหนังสือ,อุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียน ครูผู้สอน
31 1 2 3 4 5 6   8 - 12 ประชุมเตรียมความพร้อม 1/60 ฝ่ายบริหาร
7 8 9 10 11 12 13   12 จัดเตรียมห้องเรียน ครูผู้สอน
14 15 16 17 18 19 20 1 15 เปิดภาคเรียน 1/2560  
21 22 23 24 25 26 27 1 15 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ฝ่ายบริหาร
28 29 30 31 1 2 3 1 15 ส่งแผนการสอน,กำหนดการสอนและตารางวิเคราะห์ ฝ่ายวิชาการ
  1 21 ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1/60 ฝ่ายบริหาร
       
มิถุนายน 2560        
พฤ        
28 29 30 31 1 2 3 7 26 ส่งไฟล์ข้อสอบสอบกลางภาคเรียนที่ 1/60 ครูผู้สอน
4 5 6 7 8 9 10        
11 12 13 14 15 16 17        
18 19 20 21 22 23 24        
25 26 27 28 29 30 1        
         
       
กรกฎาคม 2560        
พฤ        
25 26 27 28 29 30 1 8 3 ส่งข้อสอบสอบซ่อมกลางภาคเรียนที่ 1/2560 ครูผู้สอน
2 3 4 5 6 7 8 9 10 หยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา  
9 10 11 12 13 14 15 9 11 หยุดชดเชยวันเข้าพรรษา  
16 17 18 19 20 21 22 10 17 - 18 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560ชั้น ป. 1 -  ม.3 ฝ่ายวิชาการ
23 24 25 26 27 28 29 10 19 - 22 สอบซ่อมกลางภาคเรียนที่ 1/2560 ฝ่ายวิชาการ
30 31 1 2 3 4 5 11 24 ส่งผลคะแนนการสอบซ่อมและข้อสอบสอบซ่อมกลางภาคเรียนที่ 1 ครูผู้สอน
  11 28 วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10  
       
 
สิงหาคม 2559 สัปดาห์ วันที่ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
พฤ      
30 31 1 2 3 4 5 13 7 ประกาศผลการสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปี 60 ฝ่ายวิชาการ
6 7 8 9 10 11 12 14 14 วันแม่แห่งชาติ ครูผู้สอน
13 14 15 16 17 18 19        
20 21 22 23 24 25 26        
27 28 29 30 31 1 2        
         
       
กันยายน 2559        
พฤ        
27 28 29 30 31 1 2 17 4 ส่งไฟล์ข้อสอบสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 ครูผู้สอน
3 4 5 6 7 8 9 18 11 ส่งข้อสอบสอบซ่อมปลายภาคเรียนที่ 1/2560 ครูผู้สอน
10 11 12 13 14 15 16 20 25 ส่งไฟล์คะแนน และแบบกรอกคะแนนชิ้นงาน ฝ่ายวิชาการ
17 18 19 20 21 22 23        
24 25 26 27 28 29 30        
         
       
ตุลาคม 2560        
พฤ 21 2 - 3 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/ 2560  
1 2 3 4 5 6 7 21 4 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ปลายภาค 1/60 ครูผู้สอน
8 9 10 11 12 13 14 21 4 - 5 สอบซ่อมนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์สอบปลายภาค 1/60 ครูผู้สอน
15 16 17 18 19 20 21 21 5 ส่งผลคะแนนการสอบซ่อมและข้อสอบสอบซ่อมกลางภาคเรียนที่ 1 ครูผู้สอน
22 23 24 25 26 27 28   6 - 8 ทำเอกสารวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
29 30 31 1 2 3 4   9 ส่งเอกสารทางวิชาการ ครูผู้สอน
                10 - 14 หยุดพักผ่อน  
  1 15 แจกสมุดพกทุกระดับชั้น อ.1 – ม.3 ครูผู้สอน
  1 16 เปิดภาคเรียนที่ 2/2560 ครูผู้สอน
         
 
 
หมายเหตุ          
1.       การนิเทศจะเป็นการนิเทศที่ไม่แจ้งล่วงหน้า
2.       ส่งแผนการสอนในแต่ละรายวิชาทุกวันจันทร์ของสัปดาห์