โรงเรียนสันติศึกษา

วิสัยทัศน์โรงเรียน

วันที่ 30 พ.ค. 2563
 

 โรงเรียนสันติศึกษามุ่งจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑