โรงเรียนสันติศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายบังคมเนื่องในวโรกาสวันปิยมหาราช