กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนสันติศึกษา