คณะครูอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด

วันที่ 08 พ.ย. 2561
ผู้เข้าชม : 823
3 พฤศจิกายน 2561
ฝ่ายวิชาการของโรงเรียน ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัด เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา โดยได้เชิญ ดร.ดุษิต พรหมชนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร และการสอน เป็นวิทยากรให้ความรู้

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง