ขอแสดงความยินดี

วันที่ 10 ส.ค. 2562
ผู้เข้าชม : 635
โรงเรียนสันติศึกษา
6  สิงหาคม  2562
     ผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ฮาลาล ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จัดโดยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2562 ในหัวข้อ   นวัตวิถีฮาลาล นำไทยสู่เวทีโลก
   ผลปรากฎว่า โรงเรียนสันติศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง สาขาสิ่งประดิษฐ์
ชื่อเรื่อง  การพัฒนาผ้าฮีญาบจากใยสับปะรด ที่เคลือบด้วยน้ำหมักตะโก และสารเซริซิน จากรังดักแด้ผีเสื้อยักษ์ 
 นักเรียนที่จัดทำโครงงานนี้ได้แก่
  1.เด็กหญิงกันตา  สมสุข
  2.เด็กหญิงฮุสนา  บินต่วน
  3.เด็กหญิงอารียา  โนรี
  ทั้งสามคนเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

http://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1083940
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง