ข้อมูลโรงเรียน

วันที่ 25 ม.ค. 2564

                           โรงเรียนสันติศึกษา เป็นโรงเรียนเอกชนมูลนิธิฯ โดยมีชื่อเต็ม “มูลนิธิเพื่อการศึกษาอิสลามเชียงใหม่”ประเภทสามัญ 15(1)ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 7/2ถนนประชาสัมพันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 2 ไร่ 11 ตารางวา โรงเรียนสันติศึกษาได้ก่อตั้งขึ้นโดยคณะบุคคลชาวมุสลิมจีนยูนานจังหวัดเชียงใหม่ ได้มองเห็นความสำคัญของการศึกษาของเยาวชนมุสลิมในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งด้านสามัญ ศาสนา ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาเยาวชนมุสลิมต้องเข้าไปศึกษาในโรงเรียนต่างศาสนาและโรงเรียนวัด ซึ่งไม่สะดวกต่อการปฏิบัติศาสนกิจ ด้วยเหตุนี้ ทางคณะผู้ก่อตั้งจึงมีแนวคิดที่จะตั้งโรงเรียนสามัญควบคู่กับการสอนศาสนาเพื่อให้เยาวชนมุสลิมมีความรู้ทั้งด้านสามัญและด้านศาสนา นอกจากนี้ผู้ก่อตั้งได้เล็งเห็นความสำคัญในการให้การศึกษาแก่เด็กที่ยากจนขัดสนและเด็กกำพร้าให้มีโอกาสได้รับการศึกษา เพื่อส่งเสริม และปลูกฝังให้เยาชนเป็นมุสลิมที่ดี มีความรู้ และมีความเข้าใจในหลักการศาสนา สำหรับนักเรียนนับถือศาสนาอื่น โรงเรียนได้เปิดโอกาสให้เข้ามาศึกษาทั้งด้านสามัญและศาสนาที่ตนนับถือ เพื่อให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการเรียนรู้ และมีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี เป็นพลมืองที่ดีของชาติในอนาคต

                         จากเหตุผลนี้ดังกล่าว คณะผู้ก่อตั้งโรงเรียนจึงได้จัดตั้งมูลนิธิฯ ขึ้น โดยได้ขออนุญาตจากกระทรวงมหาดไทยจัดตั้งมูลนิธิฯ โดยให้ชื่อว่า “มูลนิธิเพื่อการศึกษายูนาน – มุสลิมเชียงใหม่” และได้รับใบอนุญาตให้เป็นมูลนิธิฯ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2523 ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “มูลนิธิเพื่อการศึกษาอิสลามเชียงใหม่”
                         โรงเรียนสันติศึกษาได้รับใบอนุญาตให้เปิดทำการสอนจากกระทรวงศึกษาธิการตามใบอนุญาตเลขที่ 07/2527 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2527 โดยใช้ชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนอนุบาลสันติศึกษา” โดยเปิดทำการสอนชั้นอนุบาลปีที่ 1-2 จำนวน 2ห้องเรียน และต่อมาในปี พ.ศ.2529 โรงเรียนได้ขอเปิดขยายชั้นเรียน ชั้นอนุบาลปีที่  1- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 8 ห้องเรียน ตามใบอนุญาตเลขที่ 190/2529 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2529 และได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียน จากโรงเรียนอนุบาลสันติศึกษา เป็นโรงเรียนสันติศึกษา และในปี พ.ศ.2535 โรงเรียนได้ขอเปิดขยายชั้นเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามใบอนุญาตเลขที่ ชม.018/2535 เมื่อวันที่ 1พฤษภาคม 2535 โดยมีนายสรชาญ โชคชัยวงศ์ เป็นผู้รับใบอนุญาต นายอารีย์ วีระพันธ์ เป็นผู้จัดการ-ครูใหญ่ บริหารโรงเรียนโดยคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ซึ่งมาจากการแต่งตั้ง และมีกรรมการบริหารโรงเรียนซึ่งมาจากการแต่งตั้ง และมีกรรมการบริหารโรงเรียนซึ่งมาจากการแต่งตั้งเช่นกัน