คณะผู้บริหาร

วันที่ 25 ม.ค. 2564ทำเนียบคณะกรรมการมูลิธิเพื่อการศึกษาอิสลามเชียงใหม่นายสมชาย  อภิชัยรักษ์
ประธานกรรมการ


นายสรชาญ โชคชัยวงค์
รองประธานกรรมการ
นายวินัย แสวงศิริผล
ที่ปรึกษากรรมการมูลนิธิ


 

                   

นายสมศักดิ์  หมอกบุญเรือง       นายธนิต จุลพันธ์          นายพีรวิทย์ พิริยหะพันธ์
          กรรมการ                        กรรมการ                       กรรมการ