ครูชั้นประถม-มัธยม

วันที่ 25 ม.ค. 2564

ครูชั้นประถม-มัธยม

นางอัมพิกา มีชัย
หัวหน้าแผนกประถม-มัธยม
ครูวิชาคณิตศาสตร์

                

       น.ส.กิติยา สุขเลี้ยง                   น.ส.คุณันญา เชียงโส                    น.ส.อาซียา ฮะซาเล็ม
      ครูวิชาคณิตศาสตร์                      ครูวิชาภาษาไทย                          ครูประจำชั้น ป.1
                                                                                                 ครูวิชาภาษาไทย

                

     น.ส.ศุภสรา ทวีนิธินันท์                    น.ส.สุวิตรี พิทักษ์                  น.ส.ประกายดาว ผลจำเริญ
    ผู้ช่วยครูประจำชั้น ป.1                   ครูประจำชั้น ป.2                    ผู้ช่วยครูประจำชั้น ป.1
        ครูวิชาภาษาไทย                                                                    ครูวิชาคอมพิวเตอร์

                

     น.ส.แสงจันทร์ ธนัตถ์กุล               น.ส.นายะห์ เจ๊ะหามะ                  น.ส.สุนิษา สมภารจันทร์
         ครูประจำชั้น ป.3                      ครูประจำชั้น ป.4                     ผู้ช่วยครูประจำชั้น ป.4
       ครูวิชาภาษาอังกฤษ                  ครูวิชาศาสนาอิสลาม                     ครูวิชาภาษาอังกฤษ

                

      น.ส.วารุณี อิวกาศ                        น.ส.ซัมสุณีย์ มูดอ                        น.ส.รุ้งลาวัลย์ ภูเขา
      ครูประจำชั้น ป.5                          ครูประจำชั้น ป.6                          ครูประจำชั้น ม.1
       ครูวิชาภาษาจีน                         ครูวิชาวิทยาศาสตร์                

                

      นายวิทิต แสวงศริผล                      น.ส.นิติยา กองเกิด                      
       ครูประจำชั้น ม.2                          ครูประจำชั้น ม.3                         
      ครูวิชาสังคมศึกษา                          ครูวิชานาฏศิลป์