บุคลากร

วันที่ 25 ม.ค. 2564

บุคลากร


น.ส.ณัฐนรี ไทยาภิรมย์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

 

               
     น.ส.ยุรฉัตร จอมจันทร์                   น.ส.นับดาว เชื้อเทศ                   น.ส.สุดาลักษณ์ จุลพันธ์
  หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน          ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน               เจ้าหน้าที่ธุรการ

               

  น.ส.วรินทร์รัตน์ ทำอินแก้ว                 นายศรัญญู มณีจักร                   
        เจ้าหน้าที่ธุรการ                           งานสารสนเทศ